ROLLING EYES / PRZEWRACANIE OCZAMI

In my work, Rolling Eyes, the ping pong balls were treated as a tool for „space drawing”. As a result, a dynamic drawing and sound composition is created.

In a situation in which ping-pong balls are devoid of sports context, they lose specific functions and assigned meanings. They become drawing objects. An integral element of the installation is the characteristic sound of the ball bouncing off the wall which – through its multiplication – turns into an irregular noise.

The work was installed in Próżnia Gallery on two walls (each built from a different material), thanks to which the work consists of two soundtracks.

W pracy Przewracanie oczami, piłeczki ping-pongowe zostały potraktowane jako narzędzie do “kreślenia przestrzeni”. W efekcie powstaje dynamiczna kompozycja rysunkowo-dźwiękowa.

Podczas gdy piłeczki ping pong-owe pozbawione są kontekstu sportowego, tracą określone funkcje i przypisane im znaczenia. Stają się obiektami rysunkowymi. Dodatkowym elementem jest tu charakterystyczny dźwięk wydawany przez piłkę, który zwielokrotniony, zamienia się w nieregularny szum.

W Galerii Próżnia, praca została zainstalowana na dwóch ścianach (każda zbudowana z innego materiału) dzięki czemu praca składa się z dwóch ścieżek dźwiękowych.

11-12.2018 Próżnia Gallery, Szczecin