ROLLING EYES / PRZEWRACANIE OCZAMI

In my work, Rolling Eyes, the ping pong balls were treated as a tool for „space drawing”. As a result, a dynamic drawing and sound composition is created. The work was installed in Próżnia Gallery on two walls (each built from a different material), thanks to which the work consists of two soundtracks.

W pracy Przewracanie oczami, piłeczki ping-pongowe zostały potraktowane jako narzędzie do “kreślenia przestrzeni”. W efekcie powstaje dynamiczna kompozycja rysunkowo-dźwiękowa. W Galerii Próżnia, praca została zainstalowana na dwóch ścianach (każda zbudowana z innego materiału) dzięki czemu praca składa się z dwóch ścieżek dźwiękowych.

11-12.2018 Próżnia Gallery, Szczecin