CLOSE YOUR EYES, THEY WILL NOT BE NEEDED NOW (2019)

The object presented in the space of the Obrońców Stalingradu gallery is a continuation of Julia Taszycka’s earlier search, based on the assumption of a possible analogy between the fields of sport and art. The rules in sport as well as the rules of the world of art are a formalized field, thus also gain an abstract dimension. The confrontation of both of these languages on a formal level is based on a specifically understood intervention, during which, using sports facilities deprived of their real context, Taszycka treats them as abstract forms, ready to undertake artistic activities with them. The objects she creates are not of a representional nature in sense in which they no longer represent the reality of the principles that have contributed to their formal and material definition.

Based on these assumptions, a spatially ordered solid with a volume of 9 cubic meters was created from the set of nine nets used during volleyball games. The internal structure was constructed by communicating 9 independent planes of nets, suspended in parallel at the prescribed height. Each of the connecting elements of the grids was interwoven by hand, thus creating the shape of the intended object. The depth of the solid corresponds to its height, which translates into the dimensions of 9 times 9 of net’s meshes.

Prezentowany w przestrzeni galerii Obrońców Stalingradu obiekt stanowi kontynuację wcześniejszych poszukiwań Julii Taszyckiej, opierających się na założeniu o możliwej do przedstawienia analogii zachodzącej między dziedziną sportu i sztuki. Zasady obowiązujące w sporcie, jak i reguły świata sztuki stanowią dziedzinę sformalizowaną, przez co zyskują również wymiar abstrakcyjny. Konfrontowanie obu tych języków na płaszczyźnie formalnej polega na swoiście rozumianej interwencji, podczas której używając obiektów sportowych, pozbawionych ich rzeczywistego kontekstu, Taszycka traktuje je jako abstrakcyjne formy, gotowe do podjęcia z nimi działań artystycznych. Tworzone przez nią obiekty mają charakter nieprzedstawiający w sensie, w jakim nie reprezentują one już w żaden sposób rzeczywistości zasad, które przyczyniły się do ich formalnego i materialnego dookreślenia.

W oparciu o te założenia, z zestawienia dziewięciu siatek wykorzystywanych podczas rozgrywek piłki siatkowej powstała uporządkowana przestrzennie bryła o objętości 9 metrów sześciennych. Wewnętrzna struktura bryły została skonstruowana poprzez skomunikowanie ze sobą 9 niezależnych płaszczyzn siatek, zawieszonych równolegle na przepisowej wysokości. Każdy z elementów łączących siatki został wpleciony ręcznie, tworząc w ten sposób figurę zamierzonej bryły. Głębokość bryły odpowiada jej wysokości, co przekłada się na wymiary 9 razy 9 oczek siatki.

10-11.2019, Obrońców Stalingradu Gallery, Szczecin