CLOSE YOUR EYES, THEY WILL NOT BE NEEDED NOW (2019)

The object presented in the space of the Obrońców Stalingradu gallery is a spatially ordered solid with a volume of 9 cubic meters was created from the set of nine nets used during volleyball games. The internal structure was constructed by communicating 9 independent planes of nets, suspended in parallel at the prescribed height. Each of the connecting elements of the grids was interwoven by hand, thus creating the shape of the intended object. The depth of the solid corresponds to its height, which translates into the dimensions of 9 times 9 of net’s meshes.

Prezentowany w galerii Obrońców Stalingradu obiekt powstał z zestawienia dziewięciu siatek wykorzystywanych podczas rozgrywek piłki siatkowej powstała uporządkowana przestrzennie bryła o objętości 9 metrów sześciennych. Wewnętrzna struktura bryły została skonstruowana poprzez skomunikowanie ze sobą 9 niezależnych płaszczyzn siatek, zawieszonych równolegle na przepisowej wysokości. Każdy z elementów łączących siatki został wpleciony ręcznie, tworząc w ten sposób figurę zamierzonej bryły. Głębokość bryły odpowiada jej wysokości, co przekłada się na wymiary 9 razy 9 oczek siatki.

10-11.2019, Obrońców Stalingradu Gallery, Szczecin