LINEAR SCORES (2020)

The drawings from the “24 seconds” series were created by adapting existing scores of basketball games to new, independent graphic forms. Each sequence of moves takes place within the predetermined timeframe set by the rules of the game. These time restrictions limit the repertoire of gestures described in the instructions for players are used here as a kind of guideline. Game parameters are translated into a series of works that are formal interpretations of the spatial organization of physical movement. In the case of the presented works, these limitations determine the form and their translation into a drawn image, define its graphic parameters, and their organization on the papers’ surface. The drawings presented here reflect a dynamic, spatial situation that has been transformed into an image, a visual score based on movement.

Regarding three objects, airless balls are deprived of their sport functions. Despite having lost their usability, they are given the opportunity to become autonomous drawing objects: the lines that normally connect the leather or rubber elements of the ball are bent in new dimensions and subsequently create a completely new image. This reconstruction of the ball is a stereometric sketch of the structure which additionally betrays the interior, of which is usually hidden from view.

PARTYTURY LINIOWE (2020)

Rysunki z serii „24 sekundy” powstały w wyniku adaptacji istniejących partytur rozgrywek koszykarskich do postaci nowych, niezależnych form graficznych. Każda sekwencja ruchów odbywa się w obrębie wyznaczonej przez reguły gry ramy czasowej. Te czasowe restrykcje ograniczające repertuar gestów rozpisanych w instrukcjach dla graczy wykorzystane zostają tutaj jako rodzaj wytycznych. Parametry gry przetłumaczone zostają przy ich użyciu w serię prac stanowiących formalne interpretacje przestrzennej organizacji fizycznego ruchu. W przypadku prezentowanych prac te ograniczenia wyznaczają formę przekładu na obraz rysunkowy, determinują jego parametry graficzne, w tym także organizację na płaszczyźnie papieru. Przedstawione rysunki odzwierciedlają tutaj dynamiczną, przestrzenną sytuację przekształconą do postaci obrazu na podstawie partytur

W przypadku trzech obiektów pozbawione powietrza piłki wyzbyte zostają swoich funkcji sportowych – tracą formę, a tym samym swoją użyteczność. W ten sposób stają się również autonomicznymi obiektami rysunkowymi: linie stanowiące pasy łączące skórzane lub gumowe elementy piłki zakrzywiają się i tworzą zupełnie nowy obraz. Zrekonstruowanie piłki do linii zamykającej jej kształt jest stereometrycznym szkicem konstrukcji, której wnętrze zazwyczaj ukryte jest przed spojrzeniem.

05-06.2020 Stroboskop Art Space, Warsaw